ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebook


แบบทดสอบก่อนเรียน(ทดสอบ) article
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบ
1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้รับการประเมินที่เห็นว่าการประเมินของตนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
กำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบการประเมิน
กำหนดระบบการจัดเก็บผลการประเมิน

2. ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 ข้อ 5 วรรคสอง กำหนดว่าปกติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจผู้นั้น พิจารณาดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง เว้นแต่กรณีในข้อใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ดุลย พินิจสั่งให้สำนักงานจเรตำรวจหรือส่วนราชการใดดำเนินการสืบสวนก็ได้
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจเป็นชู้กัน
เรื่องทุจริตเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มูลค่า 70 ล้านบาท
เรื่องทุจริตเกี่ยวกับการเช่ารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลค่า 500 ล้านบาท
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาประธาน อบต. ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.สุพรรณบุรี มูลค่า 100 ล้านบาท

3. ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในข้อใดที่ไม่มีสิทธิเลือก ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา30 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ

4. นาย ก. แต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจ กระทำการชิงทรัพย์ในท้องที่ สน.ช้างเผือก ซึ่งเป็นเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก และทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ราชการตำรวจ นาย ก. ต้องระวางโทษเท่าใด
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 30,000 บาท
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี
จำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี

5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจของ ก.ตร. ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในการสั่งสอบเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ กรณีผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่ง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว
ให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบถามใหม่โดยสอบสวนเอง
ให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่โดยตั้งอนุกรรมการ
กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบส่งให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนเพิ่มเติม
กำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องการทราบส่งให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชา ได้แต่งตั้งไว้เดิม

6. ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติในข้อใด
ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น
เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ

7. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ตร.?
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
ออกระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. กำหนด
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอำนาจระหว่างสำนักงานาตำรวจแห่งชาติกับตำรวจภูธรจังหวัด ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

8. ตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการใด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

9. บุคลากรหรือคณะบุคคลใดมีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้ข้าราชการ ตำรวจที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณ บำเหน็จบำนาญ
ผู้บังคับการ กองการเงิน
ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

10. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สามารถแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้ตั้งแต่ยศอะไร
ตั้งแต่ว่าที่พลตำรวจตรีขึ้นไป
ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าว่าที่ยศพันตำรวจโท
ตั้งแต่วันที่ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่าที่ยศพันตำรวจเอก
ตั้งแต่ว่าที่ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

11. กรณีข้าราชการตำรวจประสงค์จะลาออกจากราชการ เพื่อรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่เมื่อใด
เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต
นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกอีก 3 สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกอีก 1 เดือน

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจ
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้สั่ง ลงโทษต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออก ในกรณีที่ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์คำสั่งต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการให้อุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.ตร.
ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นโทษสถานใดให้พิจารณาให้แล้ว เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษ

13. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าข้อเท็จจริงตาม คำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ความประจักษ์อยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดถ้าคณะกรรมการ สืบสวนจะไม่ดำเนินการสืบสวนต่อไป จะต้องดำเนินการอย่างไร
สรุปรายงานการสืบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสืบสวนพิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิด
ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามที่ปรากฏในคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา
นำคำพิพากษามาสรุปเพื่อพิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวหา
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาและรายงานผลการสืบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงโทษตามฐานความผิด

14. การคัดค้านกรรมการสืบสวนในข้อใดที่ถูกต้องตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
ยื่นคัดค้านต่อประธานกรรมการสืบสวน ภายใน 7 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ยื่นคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
ยื่นคัดค้านต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนขึ้นไปชั้นหนึ่ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ยื่นคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวน

15. หากกำหนด 60 วันแล้ว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงยังสืบสวนไม่เสร็จให้ขออนุมัติขยาย เวลาต่อผู้ใด
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ผู้บังคับการกองวิจัย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
แบบทดสอบก่อนเรียน1 (ทดสอบ)
Copyright © 2012 All Rights Reserved.