ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebook


งานวิจัยและบทความทางวิชาการ

 

 

เอกสาร ๑ ประกอบโครงการ จัดทำงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง งานวิจัย และบทความทางวิชาการ

 

 

ลำดับ

ยศ ชื่อ – ชื่อสกุล

งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ

หมายเหตุ

.

พ.ต.ท.หญิง บุษบง  ธัยมาตร

-  การบริหารความเสี่ยง

-  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 

พ.ต.ท.ศรณรินทร์  เปลรินทร์

-  เทคนิคการสังเกตจดจำบุคคล

-  หลักการเขียนหนังสือราชการ

 

พ.ต.ท.วีระ  เล็กประทุม

-  ผู้เยาว์

-  ผู้สืบสันดาน

 

พ.ต.ท.หญิง นิธินันท์  ชารีชุม

-  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการตำรวจ

สวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

พ.ต.ท.หญิง เพลิน  หนูเล็ก

-  ตำรวจที่ประชาชนต้องการ

-  การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์  ด่านประเสริฐ

-  ตำรวจไทยใส่ใจสุขภาพ

-  การครองตน

 

พ.ต.ต.หญิง พันธานนท์  มีนา

-  การจัดการสภาพที่เกิดเหตุ

-  การใช้กฎหมายอาญา

 

ร.ต.อ.เศรษฐศักดิ์  กตัญญู

-  ยาเสพติดกับสังคมไทย

-  แนวทางป้องกันกับรั้วยาเสพติด

 

ร.ต.อ.ปริญญา  กุลรัตน์

-  การสอบสวน

-  บทตัดพยานในคดีอาญา

 

๑๐

ร.ต.ท.หญิง รัตตินันท์  เนาวเดชไพบูลย์

งานวิจัย  การศึกษาวิชางานสารบรรณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ  ของ  นักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

ชื่อเรื่อง งานวิจัย และบทความทางวิชาการ

 

 

 

๑๑

ส.ต.ท.วิทยา  วิโทจิตร

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

-  ยุทธวีธีในการจับกุม

 

๑๒

ส.ต.ท.หญิง รัตนา  แก้วมีค่า

-  ผู้นำแห่งความสำเร็จ

-  พฤติกรรมองค์กร

 

๑๓

ส.ต.ท.หญิง เครือวัลย์  ส่งเกตุ

-  ครูอาชีพ

-  การศึกษาคือปัจจัยที่ห้า

 

๑๔

ส.ต.ท.บุญถิ่น  จันทร์เวียง

-  ทำดีเพื่อพ่อ

-  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

๑๕

ส.ต.ท.เอกลักษณ์  สมสุข

-  การยิงปืนพก

-  ยุทธวิธีในการต่อสู้ป้องกันตัว

 

๑๖

ส.ต.ท.หญิง ภัคธดา  เอมโอษฐ์

-  เศรษฐกิจแบบพอเพียง

-  การทำงานเป็นทีม

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.