ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebook


โครงการต่างๆ

เอกสารโครงการต่าง ๆ


- โครงการเทศกาลถือศีลกินเจ
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภรค ๑
- โครงการ "รวมใจปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เนื่องในวันแม่
- โครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑
>>> เอกสารคำสั่ง
>>> เอกสารโครงการ
- โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจ

  

พ.ต.อ.อุดม เฮงเจริญ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๑

ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายจะสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานต่าง ๆ

 

 

- โครงการอาหารกลางวัน
ฝ่ายอำนวยการ ๓

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ ๓
ห้องวิทยุสื่อสาร ศฝร.ภ.๑
หมวดรักษาการณ์Copyright © 2012 All Rights Reserved.