ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebook


สนามยิงปืน
ติดต่อขอใช้สนามยิงปืนพก และสนามยิงปืนยาว ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ ได้ที่ ๐๓๖ ๒๒๕ ๒๒๕

 กฏแห่งความปลอดภัย

. เมื่อจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่

. ตรวจปืนทุกครั้งที่จับว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ มีวัสดุใดติดค้างอยู่ในลำกล้องหรือไม่

. อย่าเล็งปืนไปที่บุคคล สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของมีค่า ถ้าผู้ยิงไม่ต้องการยิง

. อย่าเล็งปืนไปทางวัสดุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบได้ เช่นวัสดุที่มีผิวแบนแข็ง ผิวน้ำ

. อย่าพูดคุยกับผู้อื่นในขณะยิงปืน

. อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนปืนไว้ในที่ซึ่งมีบุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กอาจหยิบฉวยเอาไปเล่นได้ง่าย

. อย่าหันปากกระบอกปืนไปทางด้านข้างหรือด้านหลัง ขณะจับปืนอยู่ในแนวยิง

. เมื่ออยู่ในห้องฝึกหรือสนามยิงปืนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการฝึกอย่างเคร่งครัด

. ถ้าไม่เก็บปืนไว้ในซองปืน ต้องจับในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้

๑๐. การส่งปืนให้ผู้อื่น ต้องส่งปืนในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้

 

สนามยิงปืนยาว

 

 

รีวิว Beretta 92FS M9A1

 

 

รีวิว Colt Defender 1911 45 ACPCopyright © 2012 All Rights Reserved.