ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebookข่าวประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ แบบเลขที่ ม.09/52 และต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างเรือนแถวชั้นประทวน แบบเลขที่ 9047/51 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 รายละเอียดคลิกที่นี่ ขอบเขตงาน  ราคากลาง

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2557

จำนวน 6,800 อัตรา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/ UPDATE! 8/7/57

ระกาศตำรวจภูธรภาค 1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ.2557 คลิกที่นี่ 

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คลิกที่นี่ 

 

สมัครสอบคลิกที่นี่!!

ระกาศตำรวจภูธรภาค 1เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ 

 


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2557

จำนวน 500 อัตรา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/ UPDATE! 25/8/57

 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557  คลิกที่นี่

สรุปจำนวนอัตราที่เปิดรับและยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา คลิกที่นี่ 

ระกาศตำรวจภูธรภาค 1เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๗  คลิกที่นี่!! 

 

 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบเเละสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 (ที่เลือกนั่งสอบ ภ.1, ภ.2 เเละ ภ.7)   คลิกที่นี่

 

 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 (คะแนนเพิ่ม ภ.1, ภ.2 เเละ ภ.7)  คลิกที่นี่!!

***สมัครสอบคลิกที่นี่!!

*** Download หน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตรา คลิกที่นี่!!

***ขอบเขตวิชาที่สอบ  

 


บัญชีคะแนนการสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่ 

 

 

 

Download ไฟล์เอกสาร มาตราฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานอาจารย์ 

คะแนนสอบ นสต. เทอมที่ 1 ห้องเรียนที่ >>>1 >>>2 >>>3

รายงานประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (SAR)

  กำหนดการเยี่ยม นสต.รุ่น 4 ท่านสามารถ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ศฝร.ภ.1

สมัครสมาชิก คลิก

  E-Book

 unit1.rar  unit2.rar  unit3.rar  unit4.rar  unit5.rar  unit6.rar  unit7.rar

   ยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1

 


  

 

อัตลักษณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

"สร้างสายตรวจมืออาชีพ"  

   

 

 


 

  ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๑ โปรดทราบ

 แบบฟอร์มอัตรากำลังข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด ภ.๑

 - การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ,

การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี

 - ดาว์โหลด ฟร้อนมาตราฐานราชการไทย <<<  คลิกที่นี่  >>>   

  มาชมคลิปวีดีโอ การยิงปืน ณ สนามยิงปืนยาว ศฝร.ภ.๑ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ 

   - ไฟล์แบบประเมิน   ตัวอย่างไฟล์ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕ นี้ 

 แผนผังแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการทำความสะอาดแต่ละงาน

  ภาพเก่าเล่าใหม่ (ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘)   

- การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย และตัวอย่างการพิมพ์ <<< คลิกเพื่อ >>> ดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ 

- ภาพวิวสวย ๆ จาก ศฝร.ภ.๑ 

ประกาศ
No article here !
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ชมรมแบทมินตัน ศฝร.ภ.๑

ชมรมแบตมินตันโดย พ.ต.อ.อุดม เฮงเจริญ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๑

More...

ตัวแทนภาค ๑ กีฬากองทัพไทย

ศฝร.ภ.๑ เป็นตัวแทน ภาค ๑ เข้าร่วมกีฬากองทัพไทย

More...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศฝร.ภ.๑ และ ร่วมกับทางจังหวัดสระบุรี...

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
ที่อยู่   เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบล หนองยาว   อำเภอ เมือง
จังหวัด สระบุรี     รหัสไปรษณีย์ 18000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร   036 225 225