ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebookวิสัยทัศน์ " สร้างตำรวจมืออาชีพ....เพื่อความผาสุกของประชาชน " อัตลักษณ์ ศฝร.ภ.๑ " สร้างสายตรวจมืออาชีพ"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2557

จำนวน 6,800 อัตรา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/ UPDATE! 8/7/57

ประกาศตำรวจภูธรภาค 1  เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับ สมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบ ตำรวจ พ.ศ.2557 คลิกที่นี่  

ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ.2557 คลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คลิกที่นี่

 สมัครสอบคลิกที่นี่!!

ระกาศตำรวจภูธรภาค 1เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ 

 


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2557

จำนวน 500 อัตรา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/ UPDATE! 25/8/57

 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 รื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557  คลิกที่นี่

สรุปจำนวนอัตราที่เปิดรับและยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา คลิกที่นี่ 

ระกาศตำรวจภูธรภาค 1เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๗  คลิกที่นี่!! 

 ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบเเละสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 (ที่เลือกนั่งสอบ ภ.1, ภ.2 เเละ ภ.7)   คลิกที่นี่ 

ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 (คะแนนเพิ่ม ภ.1, ภ.2 เเละ ภ.7)  คลิกที่นี่!!

***สมัครสอบคลิกที่นี่!!

*** Download หน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตรา คลิกที่นี่!!

***ขอบเขตวิชาที่สอบ  

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จ้างเหมาก่อสร้าง 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ แบบเลขที่ ม.09/52 และต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างเรือนแถวชั้นประทวน แบบเลขที่ 9047/51 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 รายละเอียดคลิกที่นี่ ขอบเขตงาน  ราคากลาง

 


- บัญชีคะแนนการสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่ 

- ดาว์โหลด ฟร้อนมาตราฐานราชการไทย <<<  คลิกที่นี่  >>>   

 

  ภาพเก่าเล่าใหม่ (ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘)   

- ภาพวิวสวย ๆ จาก ศฝร.ภ.๑ 

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ชมรมแบทมินตัน ศฝร.ภ.๑

ชมรมแบตมินตันโดย พ.ต.อ.อุดม เฮงเจริญ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๑

More...

ตัวแทนภาค ๑ กีฬากองทัพไทย

ศฝร.ภ.๑ เป็นตัวแทน ภาค ๑ เข้าร่วมกีฬากองทัพไทย

More...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศฝร.ภ.๑ และ ร่วมกับทางจังหวัดสระบุรี...

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.